Kwadraat Info
 
Kwadraat logo.jpg
 
 
 
Inhoudsopgave
Kwadraatafdeling

1          Organisatie
1.1       Indeling van de groepen
1.2       Versnellen
1.3       Bewegingsonderwijs
1.4       Een extra vreemde taal
2          Onderwijs
2.1       Betekenisvol leren
2.2       Gevoeligheden bij kinderen
2.3       Faalangst
2.4       Perfectionisme
2.5       Methodewerk, Periodewerk en Kwadraatwerk
2.6       Werkgeheugen
2.7       Automatiseren
2.8       Kerndoelen 
 
 

 
  1. Organisatie
 
1.1          Indeling van de groepen.
Op de  Kwadraatafdeling bieden wij passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen vanaf 6 jaar.
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde kleuters bieden wij in de “reguliere” groepen 1 en 2  een passend aanbod in de vorm van: “Kwadraat Junior”.
In verband met de  vorm, inhoud en organisatie  van het onderwijs aanbod  op de Kwadraatafdeling,  is het noodzakelijk dat kinderen kunnen lezen. 
Wanneer een leerling zichzelf het lezen nog niet eigen heeft gemaakt , maar wel  aanneembaar is  bevonden voor deze vorm van onderwijs , zoeken wij op onze school naar een passende oplossing. Het is dan mogelijk  om zowel naar de Kwadraatafdeling te gaan als ook in de “reguliere” groep 3 het leesproces te doorlopen en te leren lezen. Natuurlijk houden wij hierbij ook rekening met de mogelijk specifieke onderwijsbehoefte van uw kind ten aanzien van het leren van deze vaardigheid.
Op de Kwadraatafdeling delen we de leerlingen, net als bij de andere groepen van de Akker,  in op leeftijd. Zo zit je bijvoorbeeld wanneer je 6 jaar bent in groep 3, welke momenteel is ingedeeld bij   groep A. Het niveau waarop de kinderen werken is daarentegen passend bij hun ontwikkeling. Dat vraagt dus om een passend onderwijs aanbod, wat we voor iedere individuele leerling samenstellen.
De Kwadraatafdeling beschikt over 3 groepen (A,B en C) met een maximum aantal  leerlingen van 22 per groep. Dit  om onder andere de juiste kwaliteit van dit passend onderwijs te kunnen garanderen.  In groep A zitten in principe de jongste kinderen. Om te bepalen met welke leerjaren wij een groep kunnen samenstellen, hebben wij te maken met de kinderen die al onderwijs bij ons genieten en de per jaar  bij ons instromende nieuwe leerlingen.  Hierdoor kunnen wij er niet automatisch  van uit gaan, dat je qua leeftijd de groepen als volgt in kunt delen: een groep 3-4, 5-6 en 7-8. Afhankelijk van het leerling aanbod kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat de samenstelling anders dient te worden. Bijvoorbeeld: groep A: 3,4,5, Groep B:  5,6,7 en groep C: 7,8.
Voor de leerlingen van groep 3 en 4 in groep A is er op vrijdagmiddag geen school. Leerlingen van groep 5, ook wanneer ze in groep A zitten, hebben op vrijdagmiddag wel  les. Om dit mogelijk te maken verdelen wij de kinderen over de andere 2 groepen.
Ieder jaar voor de zomervakantie bespreken leerkrachten, intern begeleider en directie  zeer uitvoerig met elkaar hoe zij de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen het beste over de groepen kunnen verdelen om  werkbare groepen samen te stellen. Groepen waarin ieder kind dat onderwijsaanbod kan krijgen wat het nodig heeft, om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij die zorg en aandacht kan krijgen die het daarbij behoeft. Geen sinecure , omdat we hierbij te maken hebben met heel veel  verschillende kind kenmerken . Immers het ene (hoogbegaafde) kind is het andere niet.  

1.2          Versnellen
In het basisonderwijs komt het zo af en toe voor dat een leerling versnelt (klas over slaat).
Hoewel  de noodzaak hiertoe op de Kwadraatafdeling door de vorm, inhoud en organisatie van het onderwijsaanbod erg klein is, komt het heel soms voor dat wij aan ouders het advies versnellen toch geven wanneer de ontwikkeling van het kind hier om vraagt.    
 
1.3          Bewegingsonderwijs
De  leerlingen van de Kwadraatafdeling hebben, net als alle andere groepen van de Akker, ook 2  keer bewegingsonderwijs per week. Groep 5 zwemt niet maar sport mee met de eigen groep (in dit geval groep A).
 
1.4          Een extra vreemde taal
De leerlingen in groep A krijgen les in de Duitse taal.
Chinees wordt gegeven voor de leerlingen in groep B en C.  Er wordt hierbij gewerkt in 3 niveaugroepen. Dit stelt onze vakdocent Chinees in staat om rekening te houden met: starters, gevorderden en “ver-gevorderden”.   Hierbij werkt onze docent groeps doorbrekend. 
 
  1. Onderwijs
 
2.1 Betekenisvol leren
 
Voor alle kinderen, maar zeker ook voor kinderen van de Kwadraatafdeling, is betekenisvol leren een must. Leren met een bepaald doel voor ogen. Toepassen en verwerven van kennis door onderzoekend en handelend bezig te kunnen zijn met een uitdaging. 
Om betekenisvol leren te realiseren maken we onder andere  gebruik van vrijwilligers zoals:  ouders, familie, onze algemeen directeur etc. Mensen met een passie die zij met ons willen delen.           
Wat is radio.
Dit is de titel van een serie lessen voor Kwadraat C. Na de herfstvakantie komen er een aantal enthousiaste radio amateurs om samen met de leerlingen een eigen radio te bouwen. Een radio zonder batterijen en stopcontact en toch kun je er mensen mee bereiken aan de andere kant van de wereld. Er moet gesoldeerd worden,  maar we leren ook wat een spoel is, we maken een condensator (een Nederlandse uitvinding van een professor uit leiden: Pieter van Musscschenbroeck) en een diode.  We leren het internationale spellingsalfabet, de morsetekens en alles wat nodig is om met je eigen, zelfgemaakte radio contact te kunnen maken met iemand in Japan of Nieuw Zeeland. De lessen worden op 4 vrijdagmiddagen gegeven. 
 
 
2.2       Gevoeligheden bij kinderen
Hoogbegaafde kinderen hebben niet zelden te maken met gevoeligheden zoals daar o.a. zijn: fysieke-, intellectuele-, en beeldgevoeligheid. Men spreekt ook wel over hoog gevoelig of hoog sensitief.
We leren de kinderen wat gevoeligheden zijn en hoe je er als kind mee om kunt gaan. Hoe je er over kunt praten. Hoe je je eigen gevoel kunt weergeven en welke gevoelswoorden daarvoor zijn. Ook leren we ze hun eigen gedrag en dat van anderen te spiegelen. Worden fysieke activiteiten o.a. ook  bewust  afgewisseld met  stil zitten/rust en krijgen kinderen ook geregeld de kans  om zich te presenteren. Dan zullen ze het podium” ook niet altijd als eerste willen nemen en ervaren ze ook wat er met je lichaam gebeurt in rust.  Bij het omgaan met gevoeligheden  is het ook belangrijk dat kinderen weten wat kan en wat niet.
Kortom gevoeligheden mogen er zijn.
 
2.3       Faalangst
Ook bij hoogbegaafde kinderen kan er sprake zijn van faalangst. Op de Akker vinden wij het belangrijk dat kinderen leren vanuit een positieve mind set: we gaan naar school om te leren. Leren betekent niet dat je alles al kan en weet. Bij leren hoort dat je fouten maakt. Bij ons is fouten maken iets wat er bij hoort. En van je fouten kun je leren.

2.4       Perfectionisme
Hoogbegaafdheid en perfectionisme gaan nogal eens samen. We besteden hier aandacht aan, om te voorkomen dat kinderen zichzelf blijven remmen en niet verder komen in hun ontwikkeling. 
 
2.5       Methodewerk, Periodewerk en Kwadraatwerk
De opbouw van de dag  bestaat uit 3 blokken: een blok met Methodewerk, een met Periodewerk (een variant op Levelwerk)  en een blok Kwadraatwerk. In Kwadraatwerk zitten o.a projecten, omgaan met leren leren, techniek en Topondernemers (voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Wereldoriëntatie waaronder Natuur).
 
Daarnaast zijn er verspreid over de week en terugkomend in een vast weekschema de vakken: filosofie, schaken, Chinees/Duits, muziek, tekenen, handvaardigheid, cultuur, gymnastiek, techniek en kanjertraining.
 
 In het weekgesprek wordt met iedere leerling, op basis van o.a. de CITO toets gegevens, besproken welke weg het de komende week gaat volgen om tot een goed eindproduct te komen bij de specifieke, persoonlijke leerdoelen.  
 
2.6 Werkgeheugen
 
We leren de kinderen wat leren is en hoe je dat doet. Maar ook dat je niet leert om het leren.  Dat het daarentegen juist handig is om opgedane kennis paraat te kunnen hebben in een werkgeheugen.
 
Om een werkgeheugen op te kunnen bouwen is het  belangrijk te onthouden. Net zo belangrijk is het dat je begrijpt wat je leerde. Dat maakt weer dat je kunt toepassen, analyseren, evalueren en creëren. 
 
2.7 Automatiseren
 
Ook  bij hoogbegaafde leerlingen kom het voor dat zij moeite hebben met  automatiseren.
Automatiseren leer je vooral door te doen en te onderhouden. Hier besteden wij op de Kwadraatafdeling dan ook aandacht aan. Zo is het bijvoorbeeld bij technisch lezen belangrijk dat je leeskilometers maakt en bij rekenen dat je de rekenvaardigheden blijft onderhouden (bijvoorbeeld in een rekendictee waarbij de deel – en keer tafels door elkaar aan de orde komen).
 
2.8 Kerndoelen
 
De Kwadraatafdeling maakt deel uit van basisschool de Akker. Een leerling die les krijgt op de Kwadraatafdeling is dus een leerling van de Akker.  Op onze school zijn wij gebonden aan de Kerndoelen, zoals die in Nederland voor het basisonderwijs gelden. Ook de leerlingen van de Kwadraatafdeling dienen hier minimaal aan te voldoen. Hiernaast zijn er in Nederland voor taal en rekenen ook referentiekaders  vastgesteld waar wij ons aan dienen te houden. Deze referentiekaders geven aan wat de minimale doelen voor ieder kind per leerjaar zijn  met hiernaast ook de streefdoelen.
 
Omdat de leerlingen van de Kwadraatafdeling zich de leerstof meestal snel eigen maken, is er hiernaast tijd voor een extra aanbod (Streefniveau’s, Levelwerk, Kwadraatwerk en andere specifieke leerdoelen). 
 
Om kwaliteit te kunnen waarborgen dienen wij, net als alle andere scholen in Nederland, de inspectie van het onderwijs jaarlijks data te verstrekken. De inspectie gebruikt deze data o.a. om te kunnen beoordelen of de leerlingen naar verwachting presteren. Ook de leerlingen van de Kwadraatafdeling vallen daar dus onder.