Kwadraat

Onder Kwadraat verstaan wij Passend Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Onder meer begaafde leerlingen verstaan we leerlingen die op de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem een hoge A scoren en extra werk aankunnen zonder dat de resultaten van de toetsen eronder lijden.

Onder hoogbegaafde leerlingen verstaan we leerlingen die een IQ test hebben gedaan en een score van 130 of hoger hebben gehaald. Uiteraard spelen hierbij ook andere kenmerken van hoogbegaafde kinderen een rol. Een onafhankelijke toelatingscommissie besluit of een leerling wordt toegelaten tot De Plusgroep en De Kwadraatafdeling. Over de toelating tot De Verbredingsgroep en Op Tournee beslist de groepsleerkracht na overleg met de Intern Begeleider en de ouders.

Voor een uitgebreidere beschrijving van Kwadraat klik hier