Verlof

 

Verlof aanvragen

Voor het verlenen van verlof zijn regels vastgelegd in de leerplichtwet. Als ouders extra verlof wensen voor hun kind, kunnen ze een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de school. De ouders kunnen hiervoor een formulier vragen aan de groepsleerkracht van hun kind of downloaden van de site (PDF bestand).
Eén keer per schooljaar kan ten hoogste 10 dagen extra verlof worden gegeven, als ouders vanwege hun beroep (bijv. horeca, agrarische sector, toerisme) niet in de reguliere zomervakantie weg kunnen. Dit moet worden aangetoond door een werkgevers-verklaring. Dit extra verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Als het verlof meer dan 10 dagen betreft, mag de directeur dit niet verlenen. Dit moet dan worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel.

Soms kan de afwezigheid van het kind noodzakelijk zijn in verband met "gewichtige omstandigheden". U kunt hierbij denken aan het bijwonen van een huwelijk, een huwelijksjubileum of een begrafenis in de naaste familie.


Voor andere gelegenheden mogen wij beslist geen vrij geven! U brengt de (adjunct-) directeur in verlegenheid als u er toch om vraagt! Als blijkt dat ongeoorloofd extra verlof is opgenomen moet de directie, volgens de leerplichtwet, hiervan melding doen bij de leerplichtambtenaar. Voor het personeel en de kinderen is het belangrijk, dat de kinderen zoveel mogelijk bij het onderwijsproces op school aanwezig zijn.

 

Via de link kunt u het verlofformulier afdrukken. Als u het ingevulde formulier bij de directie inlevert, krijgt u via de leerkracht een ondertekende kopie retour. U mag het formulier ook electronisch invullen en naar school mailen. (info@cbsdeakker.com)

 


 

 

 

Klik hier voor het verlofformulier.

Klik hier voor het vakantieverklaring werkgever.

 

 

 Afmelden bij afwezigheid:

 

Mocht uw kind om wat voor reden dan ook niet op school kunnen komen, wilt u dit dan vóór de aanvang van de lessen doorgeven? Wij weten dan dat uw kind niet op school is. Als uw kind niet op school is gekomen, zullen we, als uw kind niet afgemeld is, contact met u opnemen om na te gaan waar uw zoon/dochter blijft. Er kan onderweg immers iets gebeurd zijn.

Verder vragen we u afspraken met de tandarts, orthodontist etc. zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, wilt u uw kind dan een briefje meegeven, wanneer het onder schooltijd naar de dokter of de tandarts moet, of wanneer het op advies van de dokter niet mee mag doen met gymnastiek of schoolzwemmen?

Wij verzoeken u dringend onder schooltijd niet te bellen, tenzij daar natuurlijk een bijzondere reden voor is. U kunt dan terecht op het algemene telefoonnummer van de school.

Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende onderwijs-activiteiten.

In principe doen alle kinderen mee aan alle onderwijsactiviteiten. We houden uiteraard wel rekening met de medische aspecten van een kind en met de lichamelijke mogelijkheden. Dit betreft met name de deelname aan het vak- en vormingsgebied lichamelijke oefening. Als een kind om bovenstaande redenen de lessen niet kan volgen, dan krijgt het betreffende kind andere leerstof aangeboden.