VERLOF

Via de link kunt u het verlofformulier afdrukken. Als u het ingevulde formulier bij de directie inlevert, krijgt u via de leerkracht een ondertekende kopie retour. U mag het formulier ook electronisch invullen en naar school mailen. (info@cbsdeakker.com)
 

 

Klik hier voor het verlofformulier.

Klik hier voor het vakantieverklaring werkgever.


GEMEENTE  MEPPEL - LEERPLICHT
 

Onderwerp: Vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
 
1. Leerplicht en vrijstelling.
In de Leerplichtwet staat dat een kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
 
2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.
Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.
 
3. Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens alle reguliere schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.
Met specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders wordt bedoeld ouders die werkzaam zijn in de toeristische en agrarische sector en horeca. Werkomstandigheden zoals uitval, onderbezetting, werkplanning, krappe personele bezetting, etc. worden hier expliciet niet bedoeld.
 
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
-          in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
-          de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
-          de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
 
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijk misverstanden.
 
4. Vrijstelling in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
-           een verhuizing van het gezin;
-           het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
-           ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar);
-           overlijden van bloed- of aanverwanten;
-           viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;
 
De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
-           familiebezoek in het buitenland
-           vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
-           vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
-           een uitnodiging van familie /vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
-           eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeer)drukte
-           verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
 
Vrijstellingsaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).
 
5. Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor vrijstelling  zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.
 
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.
 
6. Niet eens met het besluit
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.
 
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
-           naam en adres van belanghebbende
-           de dagtekening (datum)
-           een omschrijving van het besluit dat is genomen
-           argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit
-           wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.
 
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.
 
7. Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist in overleg met het Openbaar Ministerie of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
 
8. Vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
De leerplichtambtenaren  van de gemeente Meppel ( Mevr. B. Klamer en mevr. R. Donker) zijn te bereiken via het telefoonnummer: 14 0522.
 
9. Vakantieroosters
Deze zijn op te vragen bij de school van uw kind.

 


 Afmelden bij afwezigheid:

Mocht uw kind om wat voor reden dan ook niet op school kunnen komen, wilt u dit dan vóór de aanvang van de lessen doorgeven? Wij weten dan dat uw kind niet op school is. Als uw kind niet op school is gekomen, zullen we, als uw kind niet afgemeld is, contact met u opnemen om na te gaan waar uw zoon/dochter blijft. Er kan onderweg immers iets gebeurd zijn.

Verder vragen we u afspraken met de tandarts, orthodontist etc. zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, wilt u uw kind dan een briefje meegeven, wanneer het onder schooltijd naar de dokter of de tandarts moet, of wanneer het op advies van de dokter niet mee mag doen met gymnastiek of schoolzwemmen?

Wij verzoeken u dringend onder schooltijd niet te bellen, tenzij daar natuurlijk een bijzondere reden voor is. U kunt dan terecht op het algemene telefoonnummer van de school.

Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende onderwijs-activiteiten.

In principe doen alle kinderen mee aan alle onderwijsactiviteiten. We houden uiteraard wel rekening met de medische aspecten van een kind en met de lichamelijke mogelijkheden. Dit betreft met name de deelname aan het vak- en vormingsgebied lichamelijke oefening. Als een kind om bovenstaande redenen de lessen niet kan volgen, dan krijgt het betreffende kind andere leerstof aangeboden.