Visie op onderwijs

Een zo optimaal

mogelijke ontwikkeling ..........

 

 

We hebben ons als doel gesteld:

 
"Kinderen begeleiden bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden in een veilige en vertrouwde sfeer".

 

 

We willen dus dat de kinderen het fijn vinden om naar school te gaan. We creëren daarom op school een goede sfeer , zodat de kinderen zich "thuis" voelen.

 

In principe moet ieder kind een plaats kunnen vinden op onze school. We streven ernaar de basis, om te komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling, voor elk kind zo sterk en breed mogelijk te maken. Met ons onderwijs proberen we rekening te houden met de algehele ontwikkeling van elk kind. Dat betekent, dat er naast het ontwikkelen en bevorderen van basisvaardigheden, zoals rekenen/wiskunde, taal, lezen en schrijven, ook aandacht is voor de creativiteit en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Het is belangrijk, dat de kinderen verantwoordelijkheid leren dragen. Dat willen we bevorderen door de kinderen geleidelijk meer verantwoordelijkheid te geven voor zichzelf, voor hun werk en voor hun omgeving. Ook willen we de kinderen leren zich een eigen mening te vormen op grond van opgedane kennis en inzichten. We streven ernaar, dat zoveel mogelijk kinderen het basisprogramma leren. Daarvoor zijn kerndoelen geformuleerd, die beschrijven wat de kinderen aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen.

 

We geven Adaptief onderwijs.

Als schoolteam willen we blijven werken aan onderwijs dat tegemoet komt aan de verschillen tussen kinderen. Dat tegemoet komen aan de verschillen heet adaptief onderwijs. Dat betekent echter niet, dat ieder kind een individueel programma volgt. Wij willen individualiseren in groepsverband. Binnen de klassenorganisatie willen we proberen zoveel mogelijk tijd en middelen vrij te maken om extra hulp en begeleiding te geven aan kinderen. Na een klassikale instructie krijgen kinderen die dat nodig hebben extra en/of andere instructie.

De kinderen moeten gedurende een bepaalde tijd zelfstandig kunnen werken.Tijdens dat zelfstandig werken weten de kinderen wanneer de leerkracht zijn/haar ronde door de klas maakt om de kinderen te helpen. Daarom zijn er duidelijke regels en afspraken gemaakt.

 

Zorg en aandacht voor ieder kind.

De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt als een rode draad door ons onderwijs. Een kind dat zich veilig en gewaardeerd voelt, komt tot communiceren en vormgeven. Het kind is dan actief en neemt initiatieven. Het kind zal dan met anderen spelen en werken, de wereld gaan verkennen en zijn/haar voorstellingsvermogen en creativiteit gaan ontwikkelen. Door om te gaan met anderen en het leren ervaren van wat er wel en niet mogelijk is, zal het kind zichzelf beter leren kennen, waardoor het ook beter met het onderwijsaanbod om kan gaan. Daarom zijn we ook zeer alert op problemen die zich op dit gebied voor kunnen doen en proberen we er al het mogelijke aan te doen. Indien het kind op dit gebied hulp nodig heeft dan kunnen de leerkrachten, eventueel met hulp van andere instanties, het kind begeleiden.

 


 

Meer informatie omtrent de manier waarop we ons onderwijs gestalte geven, vindt u in de schoolgids elders op de site. Ook kunt u, als u nog vragen of opmerkingen heeft, even contact opnemen met de directie van de school.