Christelijke identiteit

Onze school is dus een christelijke basisschool. Voor ons als onderwijs-gevenden houdt dat het volgende in:
We geven in het onderwijs aan de kinderen en in de omgang met elkaar gestalte aan de grondslag van de school, omschreven in de statuten zoals die zijn vastgelegd door de Vereniging voor PCBO (Protestants Christelijk Basisonderwijs) te Meppel.

 Hierin staat het volgende:

Het Christelijk geloof, verwoord in de Bijbel, vormt een waardevolle inspiratiebron voor jonge mensen op weg naar volwassenheid.

We geloven dat het in praktijk brengen van de dingen die Jezus ons geleerd heeft een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen.

 Missie

De kinderen merken, leren en ervaren dat het Christelijk geloof een waardevolle basis is voor hun leven.

 De Christelijke identiteit van de school is zichtbaar in het gegeven onderwijs, in het handelen van het personeel, in de omgang met elkaar en in het curriculum.
 

In de dagelijkse praktijk geven we daar onder andere op de volgende wijze vorm en inhoud aan:

  • Het bijbelonderwijs.
  • Het zingen van bijbelliederen en liederen uit het Liedboek.
  • Het gebed aan het begin en het eind van de dag, afgewisseld met een lied of een gedicht.
  • Het vieren met elkaar van de Christelijke feesten.

 Waarden en normen worden bijgebracht; niet alleen met woorden, maar ook door de omgang met elkaar als school. Deze waarden en normen staan in relatie tot onze christelijke identiteit.

 Het verschil in kerkelijke richting is ondergeschikt aan het omgaan met elkaar. Dit houdt in, dat er binnen onze school plaats is voor diverse geloofsovertuigingen, zoals deze bestaan binnen de huidige samenleving. Kortom, iedereen is bij ons welkom. We zijn een open Christelijke school.

 We gaan ervan uit dat iedere ouder, die zijn of haar kind bij ons aanmeldt, instemt met de grondslag van de school en deze respecteert.

 We weten dat elk kind uniek is en daarom proberen we recht te doen aan elk kind, dit binnen de ons ter beschikking staande mogelijkheden.